โทร.02-540-4444 admin@upd.co.th

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้ง ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาล จากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาล ซึ่งความคุ้มครองของการทำประกันสุขภาพประกอบด้วย

  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป
  • ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล
  • ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี
  • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
  • ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
  • อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก

นอกจากนี้ยังสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการ รักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เป็นนายจ้างและต้องการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพ กับ ลูกจ้างที่มีจำนวน 5 ท่านขึ้นไป สามารถทำ ประกันภัยสุขภาพหมู่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของท่านได้