โทร.02-540-4444 admin@upd.co.th

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

ผู้บริหาร

คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ

ประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

กิจกรรมทางสังคม

 • กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • กรรมการบริหาร สมาคมองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
 • กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์
 • นายกสมาคมส่งเสริมตรวจสภาพรถเอกชน
 • ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาท ศาลแรงงานกลาง
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพลังงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 5 พ.ศ. 2533
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ 4 พ.ศ. 2535
 • จัตรุถาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4 พ.ศ. 2537
 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ 3 พ.ศ. 2539
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 พ.ศ.2547
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ 2 พ.ศ. 2551