โทร.02-540-4444 admin@upd.co.th

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า

ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า

ยูพีดี โบรคเกอร์ประกันภัย มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการประกันภัยการขนส่ง พร้อมให้ความคุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุจากอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือโดนกัน การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัยรวมถึงส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปที่เจ้าของสินค้าต้องร่วมรับผิดชอบ ฯลฯ บริษัทจัดสรรบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณให้มากที่สุดเพื่อให้คุณคุ้มค่ามากที่สุด และมีเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจของท่าน อีกทั้งยังพันธมิตรเครือข่ายบริษัทสำรวจภัย รวมถึง Setting Agents ทั่วโลก

การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ

ให้ความคุ้มครองต่อสินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุจากอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือชนกัน ความเสียหายของส่วนรวม การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย ฯลฯ

การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

ให้ความคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่ง ของผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของ จากความสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างการขนส่งภายในราชอาณาจักรไทย โดยยานพาหนะที่จดทะเบียนใช้บนท้องถนน โดยรถไฟ โดยเครื่องบินหรือไปรษณีย์

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งของผู้ประกอบการที่รับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป จากความสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างการขนส่งในราชอาณาจักรไทย โดยยานพาหนะที่จดทะเบียนใช้บนท้องถนนเท่านั้น