โทร.02-540-4444 admin@upd.co.th

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์

 • เป็นผู้นำในธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมภาพลักษณ์การให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเน้นคุณภาพคู่คุณธรรม

ภารกิจ

 • คัดสรรค์บริษัทประกันภัยให้เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับลูกค้าและมุ่งรักษาผลประโยชน์ ให้แก่ลูกค้าและ บริษัทประกันภัย

ปรัชญา

 • ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยจรรยาบรรณที่ดีงาม ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

นโยบาย

 • ภายใต้แนวคิด "ประโยชน์สูง ประหยัดสุด"เราจึงรับประกันว่า ลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
 • สร้างพันธมิตรที่มีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อความแข็งแกร่งและให้เป็นที่เชื่อถือในวงการ ธุรกิจในระดับประเทศ
 • ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องรักษาด้วยมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึง พอใจด้วยนโยบาย “การบริการคือหัวใจ”
 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของกิจการให้การดูแลเอาใจใส่เหมือนหนึ่งเป็นสมาชิกครอบครัว
 • พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริหารต้นทุนที่คุ้มค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 • สนับสนุนบทบาทให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ส่งเสริม บำบัด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับพนักงานและองค์กรเป็นการคืนกำไรสู่สังคม

จรรณยาบรรณ

 • ซื่อสัตย์โปร่งใส (Good Governance) ต่อผู้เอาประกัน บริษัทฯประกัน และพันธมิตรร่วมอาชีพ
 • การบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และชี้แจงให้ผู้เอาประกันทราบถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน
 • เปิดเผยเงื่อนไขความคุ้มครอง ส่วนที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้เอาประกัน
 • พัฒนาความรู้เพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพแก่บุคลากรทุกระดับในองค์กรอย่างถั่วถึง
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยให้ความสำคัญในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรม เช่น ไม่กล่าวร้ายทับถมบริษัทคู่แข่งทางการค้า